Huyện Quan Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", tổng kết Quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 23 - 12 - 2022
100%

        Ngày 22/12/2022, huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", tổng kết Quốc phòng  - an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Hồng Quang -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

          Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Huyện; lãnh đạo các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

        Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ QP-AN, trọng tâm là Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI), Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa X “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 08-NQ/TW khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa”; Chỉ thị số 16 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên”. Chỉ đạo thực hiện tốt Luật an ninh Quốc gia, Luật Dân quân Tự vệ, Luật Dự bị động viên; Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị 

          Chăm lo củng cố các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong nhân dân. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương  (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao được nâng lên.

Đồng chí Thượng tá Bùi Trung Điền  - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" 

          Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT; vận hành đồng bộ, hiệu quả cơ chế lãnh đạo trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW (Khóa XI) của Bộ Chính trị; gắn trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy địa phương tham gia Đảng ủy Quân sự trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ QP-AN; thường xuyên nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN; công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh, bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

          Về thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2022. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP - AN, trong đó tập trung ở các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, đặc biệt là “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa”. Thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân Tự vệ, Luật Dự bị động viên.

          Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng giáo dục QP - AN huyện chỉ đạo Hội đồng GDQP - AN cấp xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN, Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, các phòng, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động của LLVT huyện, Luật NVQS, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, diễn tập KVPT huyện năm 2022… Thường xuyên lồng ghép chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh vào các buổi phát thanh, thông qua các Hội nghị, các cuộc vận động, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, truyền thống của địa phương… Trong năm 2022, đã phát 9000 lượt tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức kết hợp khác nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Ngành tham mưu cho Huyện ủy, HĐND&UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

        Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Quốc phòng  - an ninh  trên địa bàn huyện năm 2023, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phát huy những kết quả tốt đẹp đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2022 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và những chương trình, đề án của huyện về nhiệm vụ QP – AN. Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang huyện phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và những thế mạnh của địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP - AN, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã xác định đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì thảo luận

          Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) một cách hiệu quả như: Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân; Quy hoạch tổng thể xã hội gắn với tình hình quốc phòng an ninh; Phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua mô hình Camera an ninhxây dựng vững chắc nền quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị;…

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết 08 (khóa XI) các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác QP - AN; Đề án xây dựng quốc gia về dân cư; giữ vũng ổn định chính trị, nắm vững tình hình giải quyết có hiệu quả các vụ việc vi phạm không để phát sinh thành điểm nóng, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý triệt để các vụ việc vi phạm góp phần giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

          Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành từ xã, thị trấn đến các bản. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị giữ vững ổn định ngay từ cơ sở không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong mọi thời điểm, mọi tình huống, từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Củng cố tổ chức nâng cao chất lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

          Tết Nguyên Đán là thời điểm các hoạt động kinh tế - xã hội diễn biến sôi động. Cấp ủy chính quyền địa phương các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm, huy động đông đảo các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tham gia tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nhằm kiềm chế giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, bình yên và hạnh phúc.

          Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép và đồ chơi nguy hiểm trong dịp tết. Lực lượng Quân sự, Công an duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực SSCĐ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn huyện. 

          Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Các đồng chí lãnh đạo huyện, tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện.  

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh năm 2022

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và  đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh năm 2022

          Tại Hội nghị, có 06 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh năm 2022.

 

Hà Càng

 

<

Tin mới nhất

Bế mạc huấn luyện lực lượng tự vệ khối cơ quan, tổ chức năm 2023(26/04/2023 5:34 CH)

Huyện Quan Sơn khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023(20/04/2023 9:20 SA)

Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng quí I năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ...(23/03/2023 3:53 CH)

Chi đoàn Trường TH&THCS Sơn Lư tổ chức tuyên truyền “phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường...(20/03/2023 3:27 CH)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng Mường Mìn nhân ngày truyền thống Bộ đội...(05/03/2023 5:18 CH)

Ban CHQS huyện Quan Sơn thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2023(15/02/2023 11:11 SA)

Huyện Quan Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ...(23/12/2022 3:50 CH)

Khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” của Bộ quốc phòng tặng cho gia đình mẹ liệt sĩ(21/12/2022 5:51 CH)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn triển khai chương trình “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em...(21/12/2022 10:17 SA)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương(20/12/2022 5:25 CH)

Khánh thành và bàn giao điểm trường Mầm non bản Tình, xã Tam Lư(15/12/2022 6:05 CH)

Huyện Quan Sơn thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023(28/11/2022 12:05 SA)

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội(02/11/2022 4:46 CH)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    462 người đang online