Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
292 người đã bình chọn
3326 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
111/QĐ-UBND 19/01/2024 Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024 cho các xã, thị trấn (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025)
102/UBND-VHTT 17/01/2024 Về việc chỉ định thầu tư vấn lập Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
19/KH-UBND 17/01/2024 Xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc thiểu số huyện Quan Sơn giai đoạn 2024 - 2030
1/CTr-UBND 09/01/2024 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2024
06/KH-UBND 04/01/2024 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
07/KH-UBND 04/01/2024 Phòng chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân năm 2024
01/CT-UBND 02/01/2024 Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quan Sơn
2213/QĐ-UBND 29/12/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn thực hiện đầu tư) Công trình: Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, Khà xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơ
2679/UBND-TNMT 28/12/2023 V/v tăng cường chỉ đạo và giám sát về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn huyện.
2188/QĐ-UBND 27/12/2023 Về việc giao kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng năm 2023 (Thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 3 “phát triển kinh tế nông, lâm, nghiệp bền vững gắn với bảo về rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025, năm 2023)
266/KH-UBND 25/12/2023 Thực hiện Kết luận số 712/KL-HU ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy về củng cố, nâng cao chất lƣợng giáo dục trƣờng Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Quan Sơn giai đoạn 2023 -2026; tầm nhìn đến năm 2030.
131/TB-UBND 25/12/2023 Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024
130/TB-UBND 25/12/2023 Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2024
2129/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng Công trình: Trƣờng THCS DTBT Tam Thanh, huyện Quan Sơn
263/KH-UBND 22/12/2023 Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2024
1 2 3 4 5 6    
    °