Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
292 người đã bình chọn
3309 người đang online

Phát ngôn

100%

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

 

 

1

Lương Tiến Thành

Chủ tịch

UBND huyện Quan Sơn

0912605705

thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

2

Hà Công Úy

Chủ tịch

UBND xã Trung Xuân

0334132919

uyhc.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

3

Hà Văn Nghị

Chủ tịch

UBND xã Trung Hạ

0988604368

nghihv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

4

Vi Thị Trọng

Chủ tịch

UBND xã Trung Tiến

0965860555

trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

5

Hà Văn Hạnh

Chủ tịch

UBND xã Trung Thượng

0358318805

hanhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

6

Lương Văn Cương

Chủ tịch

UBND thị trấn Sơn Lư

0815538789

cuonglv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

7

Phạm Thị Hoan

Chủ tịch

UBND xã Sơn Hà

0966108806

hoanpt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

8

Vi Văn Thạnh

Chủ tịch

UBND xã Tam Lư

0964100386

thanhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

9

Hà Văn Tựng

Chủ tịch

UBND xã Tam Thanh

0326031644

tunghv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

10

Phạm Nhật Quang

Chủ tịch

UBND xã Sơn Điện

0339523123

quanpn.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

11

Lương Văn Thủy

Chủ tịch

UBND xã Mường Mìn

0343179686

thuylv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

12

Lữ Văn Tiên

Chủ tịch

UBND xã Sơn Thủy

0836723515

tienlv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

13

Lương Văn Huân

Chủ tịch

UBND xã Na Mèo

0943986779

huanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

    °