Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2024

Sáng ngày 26/02/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II và Chuyện đề “ Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, Chuyên đề “ Tôn giáo và chính sách tôn giáo” năm 2024.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học   

Dự khai giảng có đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng, chuyên viên Ban Tuyên Giáo, Trung tâm Chính trị huyện và 37 học viên là đoàn viên ưu tú của các chi bộ, Đảng bộ trong huyện.

 Đây là lớp học nằm trong Kế hoạch của Trung tâm Chính trị huyện nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú trong toàn huyên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đảng viên mới năm 2024 mà tỉnh giao.

 Tại lớp học, các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chuyên đề “ Tôn giáo và chính sách tôn giáo”. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, phát biểu tại buổi lễ khai giảng

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khẳng định việc bồi dưỡng lý luận cho quần chúng ưu tú là điều rất cần thiết nhằm giúp cho quần chúng nắm vững tư tưởng, quan điểm lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Để lớp học đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra, đồng chí Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị Ban tổ chức lớp học cần làm tốt công tác quản lý học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí giảng viên lên lớp và các học viên được học tập, tiếp thu bài giảng, làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất. Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đặng Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn