Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Sơn

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, UBND huyện Quan Sơn công khai thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng, cụ thể như sau:

Đầu mối tiếp nhận:  Bộ phận Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Sơn (Phòng Văn hóa và Thông tin)

Địa chỉ: UBND huyện Quan Sơn, Khu 4, thị trấn Sơn lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thư điện tử: quanson@thanhhoa.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 0943.536.927

phòng VH&TT