Xin ý kiến Dự thảo Đề án Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết Dự thảo Đề án tải về

Bản đồ kèm theo Đề án Xem

Bản đồ quy hoạch giao thông Xem

Phòng VH&TT