Tài liệu phiên họp chuyển đổi số

https://dti.gov.vn/Home/ChiTietHoiNghi?id=17

Phòng VH&TT