UBND huyện Quan Sơn: Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động, phương pháp và dàn dựng chương trình văn nghệ cho 10 đội văn nghệ của 10 xã, thị trấn

Thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động, phương pháp và dàn dựng chương trình văn nghệ cho 10 đội văn nghệ của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

    

                                                Ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng VH&TT khai mạc các lớp tập huấn

Tham gia lớp hướng dẫn tổ chức hoạt động và xây dựng chương trình văn nghệ có 300 học viên đến từ các đội văn nghệ (bản Na Mèo, xã Na Mèo; bản Chanh, xã Sơn Thủy; bản Chiềng, xã Mường Mìn; bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện; bản Hậu, xã Tam Lư; bản Hạ, xã Sơn Hà; khu phố Păng, thị trấn Sơn Lư; bản Chè, xã Trung Tiến; bản Bá, xã Trung Hạ; bản Cạn, xã Trung Xuân). Các học viên được Thạc sĩ Vũ Ngọc Khánh Huyền, giảng viên Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa giới thiệu phương pháp, kỹ năng cơ bản về hoạt động đội văn nghệ, xây dựng các chương trình giao lưu văn nghệ; hướng dẫn hoạt động dân ca dân vũ cộng đồng truyền thống của dân tộc Thái.

                            Thạc sĩ Vũ Ngọc Khánh Huyền, giảng viên, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Thông qua lớp hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực cho các học viên về một số kỹ năng tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng, kiến thức cơ bản về kỹ năng hướng dẫn, tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng; tạo điều kiện cho các học viên được tiếp cận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở, mở rộng hoạt động cộng đồng, đội văn nghệ với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, tạo tiền đề để cơ sở nhân rộng mô hình văn hóa văn nghệ tại các  bản, khu phố, khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ du lịch nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Qua đó cũng nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; phát triển, nhân rộng và giới thiệu những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc trên địa bàn huyện đến với du khách.

                                          Các học viên đang thực hành dàn dựng tiếp mục văn nghệ

Chương trình hướng dẫn tổ chức hoạt động và xây dựng chương trình văn nghệ  được tổ chức 3 lớp tập huấn, chia làm 3 cụm: Lớp 1 tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện, gồm các đội văn nghệ của xã (Sơn Điện, Tam Lư, Sơn Hà, Thị trấn); Lớp 2 tổ chức tại Hội trường Văn hóa xã Sơn Thủy, gồm các đội văn nghệ của xã (Na Mèo, Sơn Thủy và Mường Mìn); Lớp 3 tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện, gồm các đội văn nghệ của xã (Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Tiến). Thời gian tổ chức mỗi lớp 2 ngày, diễn ra từ ngày 09/12 đến ngày 14/12/2023. Theo dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 về nội dung hỗ trợ các đội văn nghệ bản, khu phố trên địa bàn huyện. Ngoài tập huấn hướng dẫn cho các thành viên đội văn nghệ, mỗi đội văn nghệ còn được hỗ trợ một bộ Trống, Chiêng và Loa kéo.

               Ông Lương Văn Thắng, Phó trưởng phòng VH&TT huyện

Đây là hoạt động thiết thực nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động đội văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, mà còn tạo môi trường thuận lợi để giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc.

Phòng VH&TT