Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

1. Văn bản triển khai lấy ý kiến: 196/UBND-TNMT

2. Dự thảo Luật đất đai ( Sửa đổi): Dự thảo

3. Kế hoạch lấy ý kiến của UBND tỉnh: 11/KH-UBND

4. Kế hoạch lấy ý kiến của UBND huyện: 23/KH-UBND

5. 170/NQ-CP

6. 671/NQ-UBTVQH15

Phòng VH&TT