Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn và Hợp tác xã Tân Thanh

Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn về việc "kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản và môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

        Trong 2 ngày 20,21/9/2022, Đoàn Công tác Liên ngành huyện do đồng chí Trương Trọng Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản thực tế tại Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn và Hợp tác xã Tân Thanh. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo các địa địa phương có mỏ.

          Trên địa bàn huyện Quan Sơn, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản cho 03 doanh nghiệp, trong đó có 02 đơn vị khai thác đá và 01 đơn vị khai thác cát.

          Đoàn công tác liên ngành của huyện đã đến tại hiện trường khu vực mỏ khai thác của Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn và Hợp tác xã Tân Thanh để tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý có liên quan đến khu vực mỏ khai thác và kiểm tra thực tế tại hiện trường. Tại hiện trường, Đoàn công tác đề nghị Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn và Hợp tác xã Tân Thanh phối hợp cung cấp cho đoàn kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý và các giấy phép có liên quan đến khu vực mỏ khai thác đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đồng chí Trương Trọng Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại mỏ cát Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn

        Kiểm tra hoạt động khai thác cát tại mỏ cát Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn được UBND tỉnh cấp phép tại 03 điểm mỏ đó là tại bản Bơn, xã Mường Mìn; bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy và bản Km 83, xã Na Mèo. Qua kiêm tra hồ sơ, giấy phép của mỏ, chứng từ nộp thuế cơ bản đầy đủ, đảm bảo yêu cầu hoạt động khai thác, khu vực đã lắp đặt trạm cân và có camera giám sát khối lượng khai thác. Tuy nhiên kiểm tra thực tế khai thác hoạt động của mỏ cát tại hiện trường còn một số tồn tại hạn chế như: chưa thường xuyên báo cáo về huyện về hoạt động khai thác mỏ, chưa cắm mốc địa giới khai thác, tự ý đổ khối lượng cát thải ngoài mốc giới về phía hạ lưu sông Luồng.

Đồng chí Trương Trọng Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại mỏ đá Hợp tác xã Tân Thanh

          Kiểm tra tại Hợp tác xã Tân Thanh về hoạt động khai thác đá, Hợp tác xã Tân Thanh được UBND tỉnh cấp phép khai thác đá tại Khu Hẹ thị trấn Sơn Lư. Qua kiểm tra về hồ sơ của Hợp tác xã Tân Thanh đã cung cấp hồ sơ, sổ sách, chứng từ nộp thuế cho đoàn kiểm tra cơ bản đầy đủ, khu vực đã lắp đặt trạm cân và đã có camera giám sát khối lượng khai thác. Qua kiểm tra thực tế, các mốc giới được cắm đầy đủ khu vực được phép khai thác. Tuy nhiên Đoàn đã chỉ ra còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa có hệ thống thu gom rác thải nguy hại, rãnh thu gom nước mưa chưa triệt để, còn để nước mưa lớn gây hiện tượng chảy tràn ra đường quốc lộ 217, chưa có ao lắng thu gom nước mưa chảy tràn,…

Đồng chí Trương Trọng Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong đoàn làm việc với doanh nghiệp, kiểm tra hồ sơ  liên quan đến việc khai thác hoạt động khoáng sản

          Đoàn công tác đề nghị trong thời gian tới Công ty TNHH Tùng Đạt Quan Sơn và Hợp tác xã Tân Thanh cung cấp bổ sung hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản còn thiếu, báo cáo kết quả hoạt động hằng năm về hoạt động khai thác mỏ, khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục cho Đoàn công tác trong thời gian tới.

Hà Càng

Trung tâm VHTT, TT&DL