Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 tỉnh

Chiều ngày 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

        Tại điểm cầu cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Quan Sơn

        Dự chủ trì tại điểm cầu huyện Quan Sơn, đồng chí Lương Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện; đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện; chủ tịch 12 xã thị trấn; Trưởng công an các xã thị trấn.

        Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

        Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án…

        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, vẫn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an.

Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh kết luận Hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung: tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp; rà soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, coi đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành; Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu, công tác tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID…

Đồng chí Lương Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các thành viên Đề án 06 của huyện ngay sau Hội nghị trực tuyến của tỉnh

        Ngay sau hội nghị của tỉnh, đồng chí Lương Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các thành viên Đề án 06 của huyện rà soát bố trí, đào tạo cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức trên toàn huyện về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06.

                                                                                       Bá Thống