Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2022

Chiều ngày 13/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Chu Đình Trọng – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp

        Hội nghị nghe báo kết quả hoạt động quý I năm 2022, theo đó, 3 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo nguồn lực Nhà nước được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo trên cơ sở các chủ trương, chính sách mới của Hội đồng quản trị, của NHCSXH Trung ương, của Ban đại diện HĐQT tỉnh về nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

        Tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ để triển khai, đánh giá hoạt động tín dụng chính sách, ban hành Nghị quyết sau mỗi kỳ họp để triển khai thực hiện. Tại các phiên họp đã thảo luận đánh giá kết quả các chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH, những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục; thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát và phân công việc thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở. Trong quý I/2022, với tỷ lệ đối chiếu đạt trên 99,4% số hộ cần đối chiếu, phân loại nợ. Đã tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ 100% khoản vay đang có nợ gốc, lãi tại thời điểm 31/12/2021 theo đúng kế hoạch đã đề ra, với tỷ lệ hoàn thành trên 99,4%. Đã tham mưu, rà soát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2002/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Đ/c Lê Anh Thiện – Giám đốc NHCSXH huyện báo kết quả hoạt động quý I năm 2022

        Đến 31/3/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 325,82 tỷ đồng, tăng 20,48 tỷ đồng (+6,7%) so với đầu năm. Nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 233,69 tỷ đồng, chiếm 71,72% tổng nguồn vốn, tăng 17,33 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn tự huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất đạt 82,97 tỷ đồng, tăng 2,06 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 25,46% tổng nguồn vốn. Trong đó huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 58,92 tỷ đồng, tăng 1,11 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ TK&VV đạt 24,05 tỷ đồng, tăng 0,95 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác từ UBND tỉnh đạt 5,26 tỷ đồng, chiếm 1,61%, không tăng giảm so với đầu năm. Nguồn vốn thanh niên khởi nghiệp là 2,15 tỷ đồng, chiếm 0,65%, tăng so với đầu năm 0,5 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ UBND huyện đạt 2,05 tỷ đồng, chiếm 0,63%, tăng 0,4 tỷ đồng so với đầu năm (hoàn thành 100% kế hoạch Tỉnh giao).

        Trong quý I, NHCSXH huyện đã cho vay được 591 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, với số tiền 33,88 tỷ đồng. Đến 31/3/2022, tổng dư nợ đạt 323,07 tỷ đồng, tăng 17,86 tỷ đồng so với năm 2021 (tốc độ tăng trưởng +5,85%). Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. 

        Tại Hội nghị, các thành viên thảo luận và thống nhất với các đánh giá được nêu trong báo cáo kết quả hoạt động quý I, triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2022 và thông qua Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I năm 2022.

Đồng chí Chu Đình Trọng – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban đại diện NHCSXH huyện kết luận phiên họp

        Kết luận phiên họp, đồng chí Chu Đình Trọng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời yêu cầu các phòng, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, NHCSXH huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách quý II năm 2022.

        Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các phòng, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện cho vay các chương trình đảm bảo theo kế hoạch được giao, quan tâm triển khai cho vay hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Sau cuộc họp, các xã thực hiện triển khai, rà soát ngay các hộ có mức sống trung bình trở lên phải xong trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

        Thực hiện tốt quy trình bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Trung tâm VHTT,TT&DL huyện giới thiệu quảng bá các mô hình, điển hình chăn nuôi trong phát triển kinh tế; các xã tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của nhà nước, tuyên truyền, nâng cao ý thức, tạo thói quen tiết kiệm, gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ TK&VV cho người dân; thời gian tới cần kiện toàn lại Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch; tập trung đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hà Càng