Hội nghị thông qua dự toán ngân sách và phương án xây dựng Sở chỉ huy diễn tập KVPT huyện năm 2022

Chiều ngày 28/3/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị thông qua dự toán ngân sách và phương án xây dựng Sở chỉ huy diễn tập KVPT huyện năm 2022. Đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Trung Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; đồng chí Trương Trọng Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyện môn UBND liên quan.

        Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình bày 2 phương án dự kiến xây dựng Sở chỉ huy diễn tập KVPT huyện. Phương án 1: xây dựng KVPT, Sở chỉ huy bằng cách thuê doanh nghiệp xây dựng chọn gói. Phương án 2: huy động mọi nguồn lực tự xây dựng. Tiếp đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày dự toán ngân sách huyện năm 2022. Trên cơ sở kinh phí Tỉnh hỗ trợ và điều kiện thực tế của huyện, các đại biểu tham gia Hội nghị thảo luận và thống nhất chọn Phương án 2 để giảm tối đa kinh phí xây dựng diễn tập KVPT như: huy động nhân lực là DQTV các xã, thị trấn tham gia; tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu tại chỗ như đá, cát, sỏi và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp về phương tiện vận chuyển, máy móc, kỷ thuật… cùng thực hiện trên cơ sở phải bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đề gia và đúng tiến độ.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Trọng Tuấn lãnh đạo tổng thể, đồng thời giao nghiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn UBND huyện phụ trách, triển khai thực hiện các công việc có liên quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong quá trình thực hiện xây dựng Sở chỉ huy diễn tập KVPT, các phòng chuyên môn và Ban CHQS huyện cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra và phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo tổng thể hoặc trực tiếp báo cáo với Chủ tịch UBND huyện. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lương Tiến Thành giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban CHQS huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn tất Phương án để báo cáo Thường trực Huyện ủy trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                   Kim Chung