Hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị năm 2022

Sáng ngày 01-3, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị cho Chính trị viên, chính trị viên phó, Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, tự vệ cơ quan năm 2022. Dự và Khai mạc Hội nghị có đ/c Lê Đình Xuân – UVBTV- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Đức Chính – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện và các đồng chí Chính trị viên, chính trị viên phó của 12 xã, thị trấn, Tự vệ các cơ quan; Huyện ủy, UBND huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan sơn.

Tại hội nghị mỗi chính trị viên, tự vệ cơ quan sẽ thực hành giảng 1 phần giáo án về một trong số những nội dung: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngọai với quốc phòng , an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ sở năm 2022; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Đ/c Lê Đình Xuân, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Lê Đình Xuân – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh giáo dục chính trị ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công tác giáo dục chính trị có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng nhân cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, mục tiêu lý tưởng, ý thức trách nhiệm cho mỗi quân nhân, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị năm 2022 đồng chí quán triệt và yêu cầu làm tốt các nội dung sau: Một là, Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai là, Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng niềm tin, ý chí cho cán bộ, chiến sỹ, tin tưởng vào đường lối, quan điểm của Đảng, có phương pháp xem xét, phân tích tình hình đúng đắn, kiên quyết, chủ động đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, sai trái, phản động, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ba là, Xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tính năng động sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chủ động đối phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra. Bốn là, Tập trung khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong từng cơ quan, đơn vị, làm cho ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, quy định của đơn vị ngày càng được nâng lên. Khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, những yếu kém trong giáo dục, rèn luyện kỷ luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Năm là, Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên có kiến thức năng lực sư phạm, công tác chuẩn bị bài giảng công phu chu đáo, thông qua đúng quy định và tổ chức thảo luận nghiêm túc, nâng cao ý thức tự giác học tập của cán bộ, chiến sỹ, kiểm tra và đánh giá kết quả học đúng thực chất công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Việc thông qua giáo án giảng dạy chính trị của chính trị viên, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn, Tự vệ cơ quan năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong giai đoạn mới. Đồng thời giúp các đồng chí chính trị viên, chính trị viên phó ở cơ sở, tự vệ cơ quan trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ; biết vận dụng lý luận vào thực tiễn; giữ vững tính Đảng trong từng nội dung truyền đạt. Qua đó, tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần cho lực lượng vũ trang địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện