Phê duyệt Phương án Quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Quan Sơn

Ngày 24-2, UBND huyện ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Phương án Quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Quan Sơn

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định Phương án Quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn huyện Quan Sơn (có Phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết của Quyết định

 

PVHTT