Điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”

Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”.

Theo đó, để đảm bảo mục đích yêu cầu của Cuộc thi đề ra, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiêm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”, thống nhất sửa đổi một số nội dung trong Thể lệ Cuộc thi, như sau:

- Điều chỉnh nội dung phần “Cách thức tham gia Cuộc thi” ở Điều 3, mục 3.2, cụ thể:

Thay đổi cách thức tham gia Cuộc thi: “Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thỉ đưa ra 14 câu hỏi thi trăc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia”, thay bằng: “Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 09 câu hỏi thi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia”.

Thay đổi nội dung ở Bước 3: Trong thời gian 20 phút, người dự thi tiến hành trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”, thay bằng: Trong thời gian 20 phút, người dự thi tiến hành trả lời 09 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”.

- Điều chỉnh nội dung phần “Thời gian thi và cách thức xét giải” ở Điều 3, mục 3.3, cụ thể:

Thay đổi nội dung: Mọi người được dự thi không quá 20 lần/tuần và chỉ công nhận 01 kết quả trả lời đúng và dự đoán số người tham gia Cuộc thi chính xác hoặc gần nhất, thay bằng: Mỗi người được dự thi không quá 20 lần/tuần và chỉ công nhận 01 kết quả trả lời đúng và dự đoán số người tham gia Cuộc thi chính xác và nhanh nhất.

Thay đổi nội dung: Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 11 thí sinh trả lời đúng 14 câu hỏi thi trắc nghiệm và dự chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi để lân lượt trao các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích, thay bằng: Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng trả lời đúng đáp án và dự đoán chính xác hoạc gần nhất số người tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 11 thí sinh trả lời đúng 09 câu hỏi thi trắc nghiệm và dự đoán chính xác và nhanh nhất số người tham gia Cuộc thi để lần lượt trao các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích.

Thể lệ Cuộc thi sửa đổi được áp dụng từ tuần thi thứ nhất.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đăng tải nội dung thay đổi Thể lệ Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng dự thi được biết (kèm theo thể lệ sửa đổi).

Trước đó, ngày 21-10-2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hô với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” đã ban hành Kế hoạch số 02- KH/BTC và kèm theo Thể lệ Cuộc thi.

Theo Baothanhhoa.vn