Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
265 người đã bình chọn
3740 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1967/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc đính chính nội dung Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Sắp xếp, ổn định dân cư các hộ dân bản Mìn và bản Luốc Lầu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơ
1965/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán xây dựng công trình Đƣờng giao thông phục vụ cứu hộ các xã Trung thƣợng và Trung Tiến, huyện Quan Sơn
1964/QĐ-UBND 30/11/2023 Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng Công trình: Cầu cứng trung tâm xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn
1963/QĐ-UBND 30/11/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống rãnh thoát nước đường giao thông nối từ QL.217 đi bản Bo Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn
1949/QĐ-UBND 29/11/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện
1943/QĐ-UBND 29/11/2023 Về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Quan Sơn năm 2024
2406/UBND-VHTT 20/11/2023 /v ban hành Quyết định thành lập đội văn nghệ truyền thống.
2400/UBND-VHTT 20/11/2023 V/v xử lý dứt điểm tình trạng ký số không đạt tỷ lệ 100% năm 2023.
1841/QĐ-UBND 20/11/2023 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng Công trình: Duy tu, bảo dƣỡng trƣờng Tiểu học Sơn Lƣ (Khu Bìn), thị trấn Sơn Lƣ, huyện Quan Sơn.
1840/QĐ-UBND 20/11/2023 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng công trình Nƣớc sinh hoạt tập trung bản Xộp Huối, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn
2389/UBND-VHTT 17/11/2023 V/v triển khai chữ ký số cho người dân trên địa bàn xã hoàn thành chuyển đổi số năm 2023
241/KH-UBND 16/11/2023 Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấnvề an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024
2379/UBND-NN&PTNT 15/11/2023 V/v chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi.
1813/QĐ-UBND 15/11/2023 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng Công trình: Trƣờng tiểu học Sơn Thủy, huyện Quan Sơn Hạng mục: Xử lý sạt lở hệ thống tƣờng rào
1689/QĐ-UBND 24/10/2023 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí và phƣơng thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc thực hiện đào tạo nghề dƣới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 (thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS năm 2022)
1 2 3 4 5 6    
    °