Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2021 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND&UBND HUYỆN
(Từ 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)
         
Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị tham mưu Người chủ trì/tham dự
Thứ 2 ngày 02/8
8h00 Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Phòng Y tế; Văn phòng HĐND&UBND huyện Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
15h00 Chủ trì Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện Phòng làm việc của đ/c Chủ tịch Văn phòng HĐND&UBND huyện
07h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
8h00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Phòng Y tế; Văn phòng HĐND&UBND huyện Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
15h00 Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện Phòng làm việc của đ/c Chủ tịch Văn phòng HĐND&UBND huyện
8h00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Phòng Y tế; Văn phòng HĐND&UBND huyện Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
15h00 Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện Phòng làm việc của đ/c Chủ tịch Văn phòng HĐND&UBND huyện
Thứ 3 ngày 03/8
07h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
07h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
08h00 Chủ trì hội thi “Khoảnh khắc tháng 6 - Cùng vui, cùng đẩy lùi Covid 19” Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Phòng LĐTB&XH Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
15h00 Chỉ đạo bàn giao công tác Văn phòng HĐND&UBND huyện  Phòng làm việc của đ/c Chánh VP HĐND&UBND Văn phòng HĐND&UBND huyện
7h45 Làm việc với xã Mường Mìn về kết quả, tiến độ thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2021 Xã Mường Mìn Phòng NN&PTNT Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
Thứ 4 ngày 04/8
8h00 Chủ trì Hội nghị đánh giá ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433 /QĐ-UBDT đối với các xã không còn thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
8h00 Dự Hội nghị đánh giá ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433 /QĐ-UBDT đối với các xã không còn thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Phòng Dân tộc Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
8h00 Dự Hội nghị đánh giá ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433 /QĐ-UBDT đối với các xã không còn thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
Thứ 5 ngày 05/8
7h30 Dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 TT Hội nghị   Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 TT Hội nghị   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 TT Hội nghị   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05 TT Hội nghị   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
14h00 Hội nghị bàn về Kế hoạch xây dựng đô thị loại V - Thị trấn Sơn Lư Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Phòng KT&HT
Thứ 6 ngày 06/8
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan