Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=47

QUAN SƠN 15 NĂM PHÁT TRIỂN KT- VH - XH, QUỐC PHÒNG - AN NINH (30/10/2012)

Được thành lập theo Nghị định 72/CP ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quan Hóa cũ, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Quan Sơn hôm nay đã...