Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

  • Được thành lập theo Nghị định 72/CP ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quan Hóa cũ, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Quan Sơn hôm nay đã và đang từng ngày có nhiều khởi sắc, hòa nhịp cùng sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và Đất nước.

  • Tốc độ phát triển ngành nông – lâm – thuỷ ssản là 5,3 %/năm. Trong đó: Nông nghiệp 3,4 % / năm. Lâm nghiệp là 7,3 %/ năm. Thuỷ sản : 9,1 %/ năm. Tốc độ phát triển ngành công nghiệp – xây dựng là 10,9 %/ năm. Trong đó : CN-TTCN là 15,2 %/ năm; Xây dựng : 10,1 %/ năm. Tốc độ phát triển các ngành dịch vụ – thương mại là 5,4 %. Ngành công nghiệp – xây dựng : 101,%, ngành thương mại – dịch vụ : 30 %

1