Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ tháng 5 năm 2020

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Tháng

Thời gian

Họ và tên

Chức vụ

5

Ngày 11 (Thứ 2)

Bà Lương Thị Hạnh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 6)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 4)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

6

Ngày 10 (Thứ 4)

Bà Lương Thị Hạnh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 (Thứ 5)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 29 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

7

Ngày 08 (Thứ 4)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 4)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 2)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

8

Ngày 10 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 17 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 5)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 27 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

9

Ngày 10 (Thứ 5)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

 Chủ tịch UBND huyện

Ngày 24 (Thứ 5)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 30 (Thứ 4)

Ông Vũ Văn Đạt

 Chủ tịch UBND huyện

10

Ngày 07 (Thứ 4)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 3)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 26 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

11

Ngày 09 (Thứ 2)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó CT UBND huyện

Ngày 16 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 6)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 23 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 30 (Thứ 2)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó CT UBND huyện

12

Ngày 09 (Thứ 4)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó CT UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 30 (Thứ 4)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2020(30/06/2020 10:09 SA)

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ tháng 5 năm 2020(30/06/2020 9:57 SA)