Tiểu phẩm về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN)

* 25 tiểu phẩm tiếng Việt: Tiểu phẩm 1Tiểu phẩm 2Tiểu phẩm 3Tiểu phẩm 4Tiểu phẩm 5Tiểu phẩm 6Tiểu phẩm 7Tiểu phẩm 8Tiểu phẩm 9Tiểu phẩm 10Tiểu phẩm 11Tiểu phẩm 12Tiểu phẩm 13Tiểu phẩm 14Tiểu phẩm 15Tiểu phẩm 16Tiểu phẩm 17Tiểu phẩm 18Tiểu phẩm 19Tiểu phẩm 20Tiểu phẩm 21Tiểu phẩm 22Tiểu phẩm 23Tiểu phẩm 24Tiểu phẩm 25.

* 25 tiểu phẩm tiếng Thái: Tiểu phẩm 1Tiểu phẩm 2Tiểu phẩm 3Tiểu phẩm 4Tiểu phẩm 5Tiểu phẩm 6Tiểu phẩm 7Tiểu phẩm 8Tiểu phẩm 9Tiểu phẩm 10Tiểu phẩm 11Tiểu phẩm 12Tiểu phẩm 13Tiểu phẩm 14Tiểu phẩm 15Tiểu phẩm 16Tiểu phẩm 17Tiểu phẩm 18Tiểu phẩm 19Tiểu phẩm 20, Tiểu phẩm 21Tiểu phẩm 22Tiểu phẩm 23Tiểu phẩm 24Tiểu phẩm 25.

* 25 tiểu phẩm tiếng Mông: Tiểu phẩm 1, Tiểu phẩm 2, Tiểu phẩm 3, Tiểu phẩm 4, Tiểu phẩm 5, Tiểu phẩm 6, Tiểu phẩm 7, Tiểu phẩm 8, Tiểu phẩm 9, Tiểu phẩm 10, Tiểu phẩm 11, Tiểu phẩm 12, Tiểu phẩm 13, Tiểu phẩm 14, Tiểu phẩm 15, Tiểu phẩm 16, Tiểu phẩm 17, Tiểu phẩm 18, Tiểu phẩm 19, Tiểu phẩm 20, Tiểu phẩm 21, Tiểu phẩm 22, Tiểu phẩm 23, Tiểu phẩm 24, Tiểu phẩm 25.