Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích

Xem chi tiết tại đây