Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Quan Sơn

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

PVH