I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

Lương Tiến Thành

Chủ tịch

0912605705

thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Chu Đình Trọng

Phó chủ tịch TT

0917751456

trongcd.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Trương Trọng Tuấn

Phó Chủ tịch

0904226886

tuantt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

II. Văn Phòng HĐND&UBND

 

Lê Thế Anh

Chánh Văn phòng

0936061236

anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Phạm Ngọc Thanh

Phó Chánh Văn phòng

 

thanhpv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Hà Mai Quyên

Phó Chánh Văn phòng

 

quyenhm.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

III. Phòng Nội vụ

 

Hoàng Ngọc Tuấn

Trưởng phòng

0326854318

tuanhn.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Lò Thị Giang

Phó trưởng phòng

 

gianglt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

IV. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Lương Thị Hiền

Trưởng phòng

 

hienlt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Hà Văn Dưa

Phó trưởng phòng

0912034788

duahv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

V. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

Phạm Bá Chiến

Trưởng phòng

0943387126

chienpb.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Mạc Văn Tới

Phó trưởng phòng

0915411503

toimv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

VI. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

     

 

 

Lê Huy Hà

Trưởng phòng

0948963088

halh.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Hà Thị Hiếu

Phó trưởng phòng

0941260866

hieuht.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

VII. Phòng NN&PTNT

 

 

Nguyễn Văn Sinh

Trưởng phòng

0914315397

sinhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Hà Hoàng Thanh Tâm

Phó trưởng phòng

0978.920.787

tamhht.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

VII. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Lê Văn Thơ

Trưởng phòng

0917750114

tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

VIII. Phòng Lao động - TBXH

 

 

Lữ Thanh Hiệng

Trưởng phòng

0917751469

hienglt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Phạm Ngọc Định

Phó Trưởng phòng

0913994676

dinhpn.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

IX. Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

 

Trần Văn Bồi

Trưởng phòng

0985857044

boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

X. Phòng Dân tộc

 

 

Ngân Văn Hòa

Trưởng phòng

0975188789

hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Vi Lệ Thủy

Phó Trưởng phòng

0865244987

thuyvl.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

XI. Phòng Tư pháp

 

 

Phạm Xuân Cường

Trưởng phòng

0369963688

cuongpx.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

XII. Thanh tra huyện

 

 

Phạm Bá Hào

Trưởng phòng

0975144147

haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Vũ Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

0943044828

nhungvt.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

XIII. Phòng Y tế

 

 

Vi Văn Định

Trưởng phòng

0984153734

Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

XIV. Ban QLCTXDCB

 

 

Nguyễn Văn Minh

Giám đốc

0912602918

minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

XV. Trung tâm VH, TT, TT&DL

 

 

Bùi Xuân Hòa

Giám đốc

0982625899

hoabx.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

XVI. Trung tâm DVNN

 

 

Phạm Bá Truyện

Giám đốc

0867766568

truyenpb.quanson@thanhhoa.gov.vn

 

 

Đào Văn Dương

PGĐ

0397994636

duongdv.quanson@thanhhoa.gov.vn