Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
292 người đã bình chọn
2697 người đang online

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện năm 2021

 

          Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân; Thông báo số 247/TB-UBND ngày 28/12/2020 về việc Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2021.

UBND huyện Quan Sơn thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Lịch tiếp công dân

Tháng

Thời gian

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngày 05 (Thứ 3)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 6)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21 (Thứ 5)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

2

Ngày 8 (Thứ 2)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 22 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 26 (Thứ 6)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

3

Ngày 08 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 23 (Thứ 3)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 30 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

4

Ngày 05 (Thứ 2)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 22 (Thứ 5)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 4)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

5

Ngày 04 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 10 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 17 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 24 (Thứ 2)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

6

Ngày 8 (Thứ 3)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 30 (Thứ 4)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

7

Ngày 08 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 3)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 4)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

8

Ngày 02 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 10 (Thứ 3)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 16 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 24 (Thứ 3)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

9

Ngày 07 (Thứ 3)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 4)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 21 (Thứ 3)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

10

Ngày 04 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 6)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 18 (Thứ 2)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 28 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

11

Ngày 02 (Thứ 3)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 10 (Thứ 4)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 2)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 24 (Thứ 4)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

12

Ngày 02 (Thứ 5)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 07 (Thứ 3)

Ông Trương Trọng Tuấn

Phó CT UBND huyện

Ngày 15 (Thứ 4)

Ông Lương Tiến Thành

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 20 (Thứ 2)

Ông Chu Đình Trọng

PCT Thường trực UBND huyện

Ngoài các ngày tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong tháng.

2. Thời gian tiếp công dân

2.1. Lịch mùa Hè:

- Buổi sáng:

Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

 

- Buổi chiều:

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2.2. Lịch mùa Đông:

- Buổi sáng:

Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

 

- Buổi chiều:

Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

          - Tại phòng Tiếp công dân - Công sở UBND huyện Quan Sơn.

          - Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

          Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp dân, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

+ Văn phòng HĐND&UBND huyện (Ban Tiếp công dân) có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, các điều kiện cơ sở vật chất, danh sách và nội dung đăng ký của công dân, phục vụ công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện.

+ Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2021 phải có Ban Tiếp công dân huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Các phòng, ban, đơn vị khác có lãnh đạo trực tại phòng để tham dự tiếp công dân khi được yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

+ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện phải xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

          UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./

    °