Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn

100%

Chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUAN SƠN

 

  Số:  1519/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quan Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

và các Ủy viên UBND huyện Quan Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016//NĐ-CP, ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức Thành viên UBND;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện Quan Sơn, nhiệm kỳ 2016 -2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Quan Sơn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công

1. Đảm bảo bao quát hết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (Chủ tịch); phân công rõ trách nhiệm, không chồng chéo và bỏ sót công việc.

2. Đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và năng lực sở trường công tác của các Thành viên UBND huyện.

3. Đảm bảo có sự thống nhất, phù hợp giữa phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn và các ngành, đơn vị trực thuộc.

4. Chủ tịch UBND huyện lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của UBND huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược. Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện (phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

5. Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực để giúp Chủ tịch điều phối các hoạt động chung của UBND huyện và thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực đều đi vắng, Phó Chủ tịch còn lại thay mặt Chủ tịch xử lý các công việc của Chủ tịch.

6. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Tùy tình hình thực tế, Chủ tịch có thể xem xét, điều chỉnh phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND huyện.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung; xử lý hoặc đề xuất xử lý những hành vi vi phạm pháp luật phát hiện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành liên quan lập dự toán phân bổ chi tiết đối với các khoản chi chưa phân bổ, báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.

3. Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công (từ khâu chuẩn bị đầu tư đến quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành) sau khi có quyết định về chủ trương đầu tư của Chủ tịch.

4. Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước UBND huyện, HĐND huyện và trước pháp luật về những quyết định của mình. Phó Chủ tịch Thường trực được Chủ tịch ủy quyền ký văn bản và giải quyết các công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách khi Chủ tịch đi vắng (có văn bản ủy quyền hoặc ý kiến giao nhiệm vụ cụ thể).

5. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề không được Chủ tịch phân công, ủy quyền và những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

Điều 3. Quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND huyện trong giải quyết công việc được phân công

1. Trong phạm vi quyền hạn và ngành, lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc; những vấn đề mới, quan trọng, nhạy cảm, các Phó Chủ tịch phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch trước khi quyết định.

          2. Trong quá trình xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Chủ tịch phụ trách thì Phó Chủ tịch báo cáo xin ý kiến Chủ tịch; nếu có vấn đề liên quan đến Phó Chủ tịch khác thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

          3. Vào ngày thứ hai tuần đầu tiên của tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban để giải quyết những công việc cần thiết hoặc góp ý kiến về những vấn đề lớn sẽ trình UBND huyện, HĐND huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh. Chủ tịch quyết định các vấn đề đưa ra tại cuộc họp giao ban. Ngoài ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ nếu có vấn đề đột xuất Chủ tịch và các Phó Chủ tịch sẽ họp xử lý các công việc cấp bách.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện Lương Tiến Thành

1.1. Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của UBND huyện và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết hồ sơ công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; kinh phí chi cho các chương trình mục tiêu; các khoản chi từ dự phòng ngân sách huyện; chi quốc phòng - an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ.

- Quyết định chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư đối với các dự án được HĐND huyện giao (nếu có).

- Công tác đối ngoại chung; đảm bảo quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng chống tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức bộ máy; quản lý biên chế cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ; địa giới hành chính; những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng.

- Ngân hàng, tài chính; thu - chi ngân sách nhà nước; phát triển doanh nghiệp; thống kê; hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xúc tiến xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; trực tiếp chỉ đạo thu hút đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Trung Hạ.

- Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

- Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời kỳ mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

1.2. Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện (trong phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

1.3. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị: Thanh tra, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế&Hạ tầng, Nội vụ, Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản; Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn, xã Sơn Điện.

1.4. Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Chu Đình Trọng

2.1. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch điều phối hoạt động chung của UBND huyện; chủ trì các phiên họp của UBND huyện và các cuộc họp giao ban giữa các Phó Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt và ủy quyền.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện các ngành, lĩnh vực:

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao, du lịch; lao động, thương binh và xã hội, dạy nghề và việc làm; y tế; công tác đối ngoại; chữ thập đỏ, bảo hiểm xã hội; công tác dân vận Chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; Công tác gia đình và trẻ em.

- Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi, hộ tịch; lý lịch tư pháp; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; tín ngưỡng tôn giáo; công tác văn thư - lưu trữ nhà nước; xử lý thường xuyên công tác cải cách hành chính.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp công dân theo lịch.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện “Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Quan Sơn giai đoạn 2016-2020”.

2.2. Làm Thủ trưởng cơ quan UBND huyện.

2.3. Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo sự phân công (trong phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng, Phó các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

2.4. Chỉ đạo và theo dõi các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lao động - TB&XH; Văn hóa&Thông tin; Y tế, Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Trung tâm GDTX-GDNN, xã Tam Lư.

2.5. Theo dõi hoạt động của các hội nghề nghiệp, hội quần chúng.

2.6. Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh.

2.7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình

3.1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý thường xuyên và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện các ngành, lĩnh vực:

- Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu theo lĩnh vực được phân công; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các xã, thị trấn.

- Theo dõi việc lập quy hoạch, xây dựng mới quy hoạch theo lĩnh vực phân công phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, công bố các quy hoạch về nông, lâm nghiệp đến năm 2020. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Hoạt động khoa học và công nghệ; giao thông vận tải, chỉ đạo thường xuyên về an toàn giao thông. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ.

- Lĩnh vực về nông nghiệp và PTNT (bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi); phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Các hợp phần trong Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Công tác dân tộc, các chương trình, đề án, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới. Bảo vệ bí mật quốc gia.

- Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về quản lý rừng và lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; công việc thuộc lĩnh vực các chương trình, dự án định canh định cư; chương trình và vốn của các tổ chức phi chính phủ.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp công dân theo lịch.

- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Quan Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng sản xuất tập trung”.

3.2. Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo sự phân công (trong phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng, Phó các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

3.3. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Tài nguyên&Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Dân tộc; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn, Hạt Kiểm lâm.

3.4. Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động huyện.

3.5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch.

4. Ủy viên UBND huyện Bùi Trung Điền, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

- Xử lý thường xuyên công tác quân sự.

- Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, xã theo sự phân công của BTV Huyện ủy.

5. Ủy viên UBND huyện Hà Văn Thông, Trưởng Công an huyện

- Xử lý thường xuyên công tác đảm bảo an ninh trật tự.

- Theo dõi, chỉ đạo xã Sơn Thủy, Tòa án nhân dân.

6. Ủy viên UBND huyện (Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện): Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 4, 5, 6 và Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và những công việc thuộc thẩm quyền được quy định trong các văn bản pháp luật, các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

Điều 5. Giao các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện là cơ quan được giao thường trực, tham mưu dự thảo các Quyết định kiện toàn các Ban Chỉ đạo và thống nhất với phòng Nội vụ trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND ký ban hành.

 Giao Trưởng phòng Nội vụ thẩm định dự thảo các quyết định về việc thay đổi Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện, trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo);

- Sở Nội vụ (B/c);

- TT HU, HĐND huyện (B/c);

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các Ban của HU, HĐND huyện;

- Văn phòng HU;

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lương Tiến Thành

 

Phụ lục: PHÂN CÔNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, THÀNH VIÊN UBND HUYỆN

LÀM CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÁC HỘI ĐỒNG, TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày  25/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện)

 

TT

Tên Hội đồng, Ban Chỉ đạo

Chủ tịch, Trưởng BCĐ

     Phó Chủ tịch, Phó trưởng BCĐ

 

1

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

CT. Lương Tiến Thành

 Phó Chủ tịch; Trưởng phòng Nội vụ

 

2

Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh

CT. Lương Tiến Thành

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

Trưởng Công an huyện

 

3

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện Quan Sơn giai đoạn 2016-2020

CT. Lương Tiến Thành

Các Phó Chủ tịch; Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

4

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự

CT. Lương Tiến Thành

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

5

Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã

CT. Lương Tiến Thành

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện (trực)

 

Trưởng Công an huyện

 

6

BCĐ chống thất thu thuế huyện

CT. Lương Tiến Thành

Chi Cục trưởng CC Thuế

 

7

BCĐ thu thuế môn bài

CT. Lương Tiến Thành

Chi Cục trưởng CC Thuế

 

8

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Quan Sơn

CT. Lương Tiến Thành

Trưởng Công an huyện

 

9

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

CT. Lương Tiến Thành

Phó CT phụ trách Văn hóa - Xã hội

 

Trung tâm y tế huyện (trực)

 

Trưởng phòng Y tế

 

10

Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

CT. Lương Tiến Thành

Phó CT phụ trách Văn hóa - Xã hội

 

Trưởng phòng VH&TT

 

11

Ban Quản lý dự án chuyển giao khoa học và công nghệ huyện Quan Sơn

CT. Lương Tiến Thành

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

 

12

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

CT. Lương Tiến Thành

Phó CT phụ trách Nông - lâm nghiệp

 

Trưởng Công an huyện

 

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

13

Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Quan Sơn

CT. Lương Tiến Thành

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

14

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đảm bảo An ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa

CT. Lương Tiến Thành

Trưởng phòng Nội vụ

 

15

Ban chỉ đạo 896  triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020, huyện Quan Sơn

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng Công an huyện (trực)

 

Trưởng phòng Tư pháp

 

Chánh VP HĐND&UBND

 

16

Ban Chỉ đạo 24 thực hiện Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

17

Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

18

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

PCT. Chu Đình Trọng

Trường phòng VH&TT

 

19

Ban Quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

20

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

21

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng Y tế

 

22

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

23

Ban Chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm và HIV/AIDS

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

24

Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng GD&ĐT

 

25

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng GD&ĐT

 

26

Ban Chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

PCT. Chu Đình Trọng

Trung tâm y tế huyện

 

27

Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng GD&ĐT

 

28

Ban Chỉ đạo điều tra hộ nghèo, cận nghèo

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

 

29

Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng Y tế

 

Giám đốc TT YT

 

30

Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Quan Sơn

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng Y tế

 

31

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người

PCT. Chu Đình Trọng

Giám đốc TT YT (trực)

 

Trưởng phòng Y tế

 

32

Ban Chỉ đạo công tác gia đình

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng VH&TT

 

33

Ban Chỉ đạo 183 huyện (QLNN về du lịch)

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng VH&TT

 

34

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách huyện

PCT. Chu Đình Trọng

Giám đốc NHCSXH huyện

 

35

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng Tư pháp

 

36

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Quan Sơn

PCT. Chu Đình Trọng

Trưởng phòng Tư pháp

 

37

Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng Nội vụ huyện (trực)

 
 

38

Ban Chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008

PCT. Nguyễn Văn Bình

Chánh VP HĐND&UBND

 

39

Hội đồng khoa học công nghệ huyện Quan Sơn

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

 

Trưởng phòng KT&HT

 

40

Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (389)

PCT. Nguyễn Văn Bình

Chi cục trưởng CC QLTT số 11

 

Trưởng phòng KT&HT

 

41

Ban An toàn giao thông

PCT. Nguyễn Văn Bình

 TP Kinh tế&Hạ tầng; Trưởng Công an huyện

 

42

BCĐ chi trả dịch vụ môi trường rừng

PCT. Nguyễn Văn Bình

Hạt Kiểm lâm huyện

 
 

43

Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Quan Sơn giai đoạn 2011-2020

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

 
 

44

Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Quan Sơn

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

 
 

45

Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng Công an huyện

 

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

46

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

 

47

Ban chỉ đạo phòng không nhân dân

PCT. Nguyễn Văn Bình

Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện

 

48

Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng KT&HT

 

49

Ban Quản lý Chương trình phát triển vùng huyện Quan Sơn do tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tài trợ

PCT. Nguyễn Văn Bình

Chánh VP HĐND&UBND

 

50

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

PCT. Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng TN&MT (trực)

 

GĐ Ban QLDA ĐT XD

 

Phó Trưởng phòng TC-KH

 
 

Ghi chú: Ngoài việc phân công các Phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực và làm chủ tịch các Hội đồng, Trưởng ban chỉ đạo nêu trên, trực tiếp chỉ đạo các chương trình, dự án do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật hiện hành.

 

 

 

tin noi bat