Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
100%

Ngày 17/6/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn 1198/UBND-VH&TT về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

- Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; Quyết định số 176/QĐUBND ngày 10/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện về thực hiện Chuyển đổi số huyện Quan Sơn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

- Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực với mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh; phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân trong huyện đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1.2. Hình thức tuyên truyền

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã và loa khu dân cư; trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã; hệ thống cổ động trực quan.

- Thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng...

- Tuyên truyền trên các tiện ích mạng xã hội; trang Zalo, trang fanpage Facebook ...

2. Triển khai thực hiện

2.1. Các phòng, đơn vị cấp huyện Tổ chức phổ biến, quán triệt trong trong đơn vị về chủ trương, nghị quyết của Đảng và nội dung các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

 2.2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện

- Có kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; xây dựng và duy trì chuyên mục về chuyển đổi số phát trên truyền thanh trong đó trọng tâm thông tin tuyên truyền các nội dung của "Cẩm nang chuyển đổi số" được đăng trên Trang TTĐT huyện Quan Sơn hoặc trên Cổng TTĐT Bộ Thông tin và Truyền thông. Giới thiệu các nội dung mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã.

- Thường xuyên đưa tin, bài, chuyên đề, phóng sự phản ánh tại các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn về việc triển khai, thực hiện chuyển đổi số. Phản ánh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Gửi các File âm thanh chương trình truyền thanh của huyện kịp thời cho các xã, thị trấn phát lại.

2.3. UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đăng tải cập nhập lên trang TTĐT cấp xã:"Cẩm nang chuyển đổi số" của Bộ Thông tin và Truyền thông .

- Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai “Diễn đàn phổ biến và hỏi đáp về chuyển đổi số” tại bản, khu phố trên địa bàn xã nhằm chuyển tải các thông điệp thiết thực, gần gũi về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, những lợi ích mang lại cho người dân.

- Xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng 01 Chương trình và phát lại ít nhất 03 lần/tháng.

Để chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung tuyên truyền trong phạm vi, lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

<

Tin mới nhất

Xây dựng hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng(12/08/2022 11:10 SA)

Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp xã và Tổ công nghệ...(11/08/2022 4:47 CH)

Hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số thị trấn Sơn Lư(10/08/2022 5:06 CH)

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh(04/08/2022 7:30 CH)

Thông tin, tuyên truyền Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Quan Sơn(28/07/2022 4:57 CH)

UBND thị trấn Sơn Lư tổ chức tập huấn chuyển đổi số(28/07/2022 9:42 SA)

Tài liệu hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng(01/07/2022 10:06 SA)

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện(20/06/2022 10:55 SA)

Hội nghị tập huấn hướng dẫn, triển khai mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã(10/06/2022 4:32 CH)

Cẩm nang chuyển đổi số(08/06/2022 10:42 SA)

Một số lưu ý khi thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử(01/06/2022 1:49 CH)

Thanh Hóa: Thảo luận giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp(24/05/2022 4:40 CH)

Giới thiệu về Chuyển đổi số và định hướng nhiệm vụ năm 2022(11/05/2022 4:48 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1629 người đang online