Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Đăng ngày 18 - 06 - 2022
100%

Ngày 17-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công điện số 10-CĐ/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung Công điện như sau:

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đến ngày 16-6-2022, toàn tỉnh có 2.376.489 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,3%; có 288.034 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 100%.

Tuy nhiên, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại lần 2 mới đạt 6,2%; tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm tiêm mũi 1 mới đạt 51,6% và mũi 2 mới đạt 15,3%; trong khi toàn tỉnh hiện còn 241.224 liều vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phân bổ, cần phải tiêm xong trước ngày 30-6-2022... Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do: Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong triển khai kế hoạch tiêm chủng theo chỉ đạo của Tỉnh; một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về tác dụng, lợi ích, tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19, chưa tích cực tham gia tiêm liều nhắc lại lần 2 đối với người từ 18 tuổi trở lên và chưa sẵn sàng cho con em mình tham gia chiến dịch tiêm đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi,… đã ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng của toàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, nhất là hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II năm 2022 và tổ chức tốt việc tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15-4-2022; của Bộ Y tế tại các Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24-5-2022, số 708/CĐ-BYT ngày 26-5-2022, số 710/CĐ-BYT ngày 27-5-2022, số 771/CĐ-BYT ngày 10-6-2022; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 09-CĐ/TU ngày 01-6-2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm nhắc lại lần 1, lần 2 (mũi 3, mũi 4), số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (bao gồm đối tượng phải tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối tượng đã mắc COVID-19) trên địa bàn và đăng ký đối tượng tiêm theo địa bàn dân cư; lập kế hoạch cụ thể từng tháng, từng tuần cho từng nhóm đối tượng, bảo đảm hoàn thành việc tiêm chủng theo quy định. Giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa phương, đơn vị; yêu cầu lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tiêm chủng; chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm từ nay đến ngày 30/6/2022 bảo đảm tối thiểu hoàn thành tiêm 241.224 liều vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phân bổ. Tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động tại trường học, cụm dân cư, các doanh nghiệp, khu công nghiệp… để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã tổ chức triển khai sâu rộng chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều tiêm nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; công khai kế hoạch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiêm chủng đầy đủ, theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tiêm chủng.

- Sở Y tế có kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và khẩn trương triển khai tiêm chủng đối với số vắc xin được phân bổ theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10-6-2022, bảo đảm sử dụng vắc xin hiệu quả, không để hủy bỏ vắc xin. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tiêm chủng theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm, hoàn thành sử dụng hết 241.224 liều vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phân bổ trước ngày 30-6-2022, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức thành viên, huy động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin, nắm chắc danh sách đến từng đoàn viên, hội viên và từng đối tượng cần tiêm trên địa bàn để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về lợi ích phòng bệnh của vắc xin phòng COVID-19, vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng và đưa con em mình đi tiêm chủng vắc xin theo kế hoạch và hướng dẫn của ngành y tế.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống tuyên giáo, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên đăng tin bài tuyên truyền về công tác tiêm chủng, chú trọng tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19, đối tượng thuộc diện tiêm, thời gian, địa điểm tiêm… để đông đảo người dân trong tỉnh biết, chủ động, tích cực tham gia tiêm chủng.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này; hằng ngày trước 17 giờ, tổng hợp tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh./.

<

Tin mới nhất

Số ca mắc COVID-19 mới gia tăng trở lại, người dân không được lơ là, mất cảnh giác(12/08/2022 8:20 SA)

Sơn Hà tổ chức Lễ phát động điểm Triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình(09/08/2022 4:06 CH)

Vùng áp thấp mạnh lên thành Áp thấp nhiệt đới, có khả năng thành bão(08/08/2022 4:43 CH)

Thanh Hoá có thêm 3 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia(08/08/2022 4:40 CH)

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực.(02/08/2022 8:26 SA)

Hội nghị tăng cường tiêm vắcxin phòng, chống dịch Covid-19(29/07/2022 9:22 SA)

Huyện Quan Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, người có công với cách mạng(27/07/2022 6:30 CH)

Tỉnh Thanh hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022(23/07/2022 8:30 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách người có công tại xã...(20/07/2022 6:22 CH)

Hội nghị truyền thông về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các chính...(20/07/2022 2:37 CH)

Đồng chí Trương Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người...(20/07/2022 2:30 CH)

Hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ(19/07/2022 6:08 CH)

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện duy trì xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm(15/07/2022 10:59 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1555 người đang online