Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Từ năm 2019 xét tặng các danh hiệu văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ

Đăng ngày 22 - 11 - 2018
100%

Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn đã ban hành văn bản số 914/UBND-VHTT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu, trong năm 2018 thực hiện xét các danh hiệu văn hóa theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/2011. Từ năm 2019, các xã, thị trấn xét tặng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và quy trình quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 122 đến mọi tầng lớp nhân dân.

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2018. Với những quy định chặt chẽ, Nghị định nhằm đưa việc bình xét, khen tặng và tôn vinh các danh hiệu văn hóa đạt hiệu quả và chất lượng thực chất, khắc phục "bệnh hình thức", thiếu chiều sâu. Sự ra đời của Nghị định là bước cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

 

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất